بهره وری نرم افزاری

چیتا قادر است با سرعت بسیار خوبی تصاویر دسکتاپ مقصد را منتقل کند و ازاین جهت ازمشابه خارجی چیزی کم ندارد. همچنین در موضوع پردازش تصویر و مدیریت بسته های شبکه بسیار خوب عمل کرده و توانسته توجه سوپروایزرهای شبکه در سازمانهای مشتری را جلب نماید

در حوزه بهره وری نرم افزاری، چیتا از الگوریتمها و تکنیک های مختلفی به منظور پردازش های داده (تصویر) و مدیریت بسته های شبکه بهره می برد . اما شاید مهمترین بخش این پردازشها در مبحث رمز نگاری و امنیت متبلور شده باشد. به طور مثال در رمز نگاری های از طول رشته 2048 هم استفاده شده که قطعا سربار زیادی را جهت پردازشها به کلاینتها تحمیل می کند. اما این ظاهر مشکل است و چیتا با استفاده از تکنیکهایی این سربار پردازشی را مدیریت کرده و کلاینت به صورت Real time تصاویر را دریافت می کند.
یا در بحث مدیریت Network Packets (بسته های شبکه) نیز طوری عمل شده که روتر ها اولویت ارسال را به بسته های چیتا اختصاص دهند و این مسئله تاثیر زیادی بر روی سرعت انتقال تصویر دارد.
همین طور روشها و الگوریتمها متفاوتی برای شرایط مختلف در نظر گرفته شده که بسته به نیاز سوپروایزر قابل تنظیم بود و برخی نیز به صورت خودکار اجرا می شوند. تا کاربران استفاده کننده از سرویس بتوانند حد اکثر بهره برداری را از چیتا انجام دهند.
البته این حوزه از چیتا به شدت در حال توسعه بوده و ما به دنبال یافتن روشها و راه کارهای موثرتری برای افرایش Performance (کارآمدی) چیتا هستیم.