بهره وری در سخت افزار

چیتا قادر است در ضعیف ترین سیستمها اجرا شود . چیتا برای همین منظور آماده شده . چون مشتریان ما سیستم هایی دارند که ممکن است در نقاط محروم کشور نیاز به خدمات داشته باشند همچنین سرور مورد نیاز چیتا به صورت توزیع شده و باکمترین بار پردازشی قابل تامین است

شاید یکی از بحرانی ترین بخش های چیتا برای پذیرفته شدن توسط مستریان همین بخش باشد . چرا که سازمانها و نهادهای دولتی دارای ترکیب به شدت متفاوتی از سیستم های قوی و ضعیف هستند و این سیستمهای ضعیف نیز باید بتوانند برنامه را اجرا کرده و سرویس دریافت کنند . در اینجا چیتا با بکارگیری الگوریتمهای و تکنیکهای موثر میزان مصرف پردازنده را تا 3 درصد کل پردازش سیستم کاهش داده و استفاده از Ram سیستم را نیز به طور متوسط به 100MB کاهش رسانده و اگر این دو ایتم را در کنار این موضوع که تقریبا هارد سیستم را درگیر نمی کند، قرار دهیم . خواهیم دید که با هر سخت افزاری می توان چیتا را اجرا کرده و سرویس دریافت کرد.